Profilaktyka przeciw przemocy w rodzinie

PROCEDURA  „NIEBIESKIE KARTY „  W OŚWIACIE 

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona m.in. opracowanie jednolitej procedury działań interwencyjnych prowadzonych przez szkołę i nakłada na placówki oświatowe nowy obowiązek, a mianowicie stosowanie procedury „Niebieskich Kart”.

W dniu 17 października 2011 r. weszło w życie Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które nakłada konkretne zadania także na instytucje systemu oświaty. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.

W myśl nowych przepisów, szkoła zobowiązana jest do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy w rodzinie. Informacja, w ustawowym terminie 7 dni, przekazywana jest do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego.
W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel oświaty. Do jego zadań – w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie – należy m. in.:

  1. udzielanie kompleksowych informacji o:
  • możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
  • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
  1. prowadzenie rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
  2. diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
  3. udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Więcej informacji oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” w Dzienniku Ustaw Nr 209, poz. 1245.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ RODZINY PRZED PRZEMOCĄ 

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

• Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks karny.

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks postępowania karnego.

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, prawo o ruchu drogowym.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny.

• Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 21.12.2011 roku dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Strony www

• www.ms.gov.pl

www.mpips.gov.pl

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy

www.niebieskalinia.pl

• www.fdds.pl

 

Archiwum Przedszkolne