Oferta edukacyjna

Priorytety przedszkola:

- Traktowanie dziecka z szacunkiem i poszanowaniem Jego godności osobistej.

- Uznanie prymatu rodziców do wychowywania dzieci.

- Wychowanie religijne dzieci we współpracy z rodzicami i środowiskiem.

-  Wychowanie dzieci do wartości uniwersalnych jak prawda, dobro i piękno.

- Wychowanie patriotyczne i regionalne.

- Wspieranie  rozwoju emocjonalnego dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem metody relaksacji i bajkoterapii.

- Rozwijanie zainteresowania książką i czytaniem poprzez udział w projekcie „Czytające przedszkole.”

- Wspieranie rozwoju poznawczego dzieci.

- Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci oraz budowanie poczucia wartości u dzieci poprzez przygotowanie z dziećmi przedstawień teatralnych.

- Przygotowanie dziecka  6 – letniego do podjęcia obowiązku szkolnego.
- Organizowanie sytuacji edukacyjno- wychowawczych pozwalających dzieciom na  samodzielne działanie.

- Organizowanie i udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
- Dbałość o zdrowie fizyczne dzieci poprzez zwiększoną ilość ćwiczeń i zabaw ruchowych.

- Wzorowa opieka nad dziećmi.

- Zapewnienie zdrowego, całodziennego wyżywienia dzieci.

Kadra przedszkola:
Przedszkole zatrudnia 8 nauczycieli w tym dyrektor. Wszyscy nauczyciele posiadają ukończone studia wyższe z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój dzieci, pielęgnując w szczególności rozwój duchowy i emocjonalny, wspierając jednocześnie rozwój umysłowy i fizyczny wychowanków. W sprawowaniu opieki nad dziećmi, nauczycielom pomagają 4 panie – pomoce wychowawcy. Nad prawidłowym żywieniem dzieci czuwa zatrudniony dietetyk żywienia oraz kucharka wraz z pomocą.

Oferta przedszkola:
Naszym wychowankom proponujemy w szczególności:

1. Udział w autorskim projekcie  adaptacyjnym, opiekuńczo- wychowawczym „Wstępna adaptacja dzieci do przedszkola”. Projekt obejmuje dzieci nowoprzyjęte do przedszkola i ich rodziców. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z przedszkolem jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz łagodzenie kosztów psychicznych związanych z adaptacją dzieci do środowiska przedszkolnego. Realizacja projektu – miesiąc czerwiec każdego roku.

2. Dobre przygotowanie dziecka  6 – letniego do podjęcia obowiązków szkolnych. Dzieci objęte są pracą dydaktyczną ukierunkowaną na rozwój umiejętności niezbędnych do nauki czytania, pisania i liczenia. Nauka tych kompetencji odbywa się poprzez zabawę w oparciu o zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programy wychowawczo – dydaktyczne oraz program Katolickiego Przedszkola.   W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują  innowacyjne metody nauczania jak: elementy koncepcji „Dziecięcej matematyki” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metody ruchowej ekspresji twórczej R.Labana, C. Orffa, ruchu rozwijającego W. Sherborne, metodę „ Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz.

3. Udział dzieci w codziennej modlitwie. Realizacja treści religijnych przez siostrę katechetkę na cotygodniowych zajęciach z religii.  Ponadto nauczyciele w ciągu całego roku realizują tematykę religijną zgodnie z liturgicznym rokiem kościoła. W szczególny sposób przybliżają dzieciom postać patrona przedszkola Prymasa S. Wyszyńskiego i organizują wychowanie dzieci według koncepcji wychowawczej  sługi bożego ks. Prymasa S. Wyszyńskiego.  W wychowanie religijne dzieci wspiera Ksiądz Proboszcz organizując dla dzieci pogadanki o tematyce religijnej oraz nabożeństwa takie jak:
- Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego,
- Nabożeństwo Różańcowe,
- Kolęda w przedszkolu,
- Nabożeństwo Środy Popielcowej,
- Nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
- Msza Św. na zakończenie roku szkolnego.

4. Udział w zajęciach rytmicznych, tanecznych, muzycznych, rozwijających logiczne myślenie.

5. Udział w warsztatach kreatywnych np. ceramika.

6. Możliwość wczesnego wykrycia niedoborów rozwojowych. Nauczyciele w poszczególnych grupach przeprowadzają na początku nowego roku szkolnego diagnozę rozwoju dzieci zwracając szczególną uwagę na wymowę dziecka, zachowanie i rozwój procesów umysłowych. Za zgodą rodziców, podejmowanie  bardzo wcześnie współpracy ze specjalistami  ze  Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skawinie.

7. Udział dzieci w wycieczkach tematycznych oraz wycieczkach autokarowych. Nauczyciele planując i organizując pracę z dziećmi, starają się zapewnić dzieciom bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym. W tym celu nauczyciele organizują wyjścia do różnych punktów usługowych czy miejsc użyteczności publicznej np. poczta, apteka, straż pożarna i inne oraz szereg wycieczek przyrodniczych po najbliższej okolicy. Ponadto dzieci w ciągu roku wyjeżdżają na wycieczki autokarowe.

8. Udział dzieci w konkursach przedszkolnych. Przedszkolaki mają możliwość realizacji własnych pomysłów oraz wiedzy w różnych przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych, konkursach wiedzy, konkursach recytatorskich. Konkursy takie stwarzają okazję do zaprezentowania umiejętności, wiedzy, zdolności dzieci, pozytywnie motywują, pozwalają dostrzec mocne strony, co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości oraz pomagają w przełamywaniu nieśmiałości i zdobywaniu odporności psychicznej wynikającej z rywalizacji.

9. Odkrywanie twórczych dyspozycji dzieci. W przedszkolu organizowane są różnorodne zajęcia z zakresu rozwijania twórczej aktywności dziecka. Zajęcia takie prowadzone są zarówno z całą grupą dzieci, jak również w mniejszych grupach. Są to zajęcia rozwijające szczególne zdolności dzieci: plastyczne, manualne, muzyczne, teatralne. W tym celu nauczyciele wykorzystują nowatorskie metody pracy z dziećmi.

10. Zorganizowany pobyt dzieci na wolnym powietrzu. Nauczyciele zapewniają dzieciom pobyt na wolnym powietrzu poprzez spacery o celu rekreacyjnym i poznawczym, wycieczki przyrodnicze oraz zorganizowane zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego i boiska sportowego.

11. Codzienny udział w sytuacjach edukacyjnych rozwijających sferę emocjonalno- poznawczą dzieci.
Nauczyciele każdego dnia organizują dla dzieci sytuacje edukacyjne, zabawy dydaktyczne, gry, zabawy ruchowe, które sprzyjają:
- właściwemu zdobywaniu wiedzy o otaczającym świecie,
- rozwijaniu niezbędnych umiejętności dla osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
- rozwojowi zdolności komunikacyjnych,
- nabywaniu samodzielności i dojrzałości emocjonalnej,
- rozwijaniu motywacji do uczenia się.

12.  Codzienny udział w  zorganizowanych  zabawach ruchowych, a w grupach starszych ćwiczeniach gimnastycznych, kształtujących prawidłową postawę ciała oraz rozwijających ogólną sprawność ruchową dzieci. Organizowanie między przedszkolnych zabaw ruchowych o zasięgu gminnym pod nazwą „Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.”

13. Udział w autorskich projektach edukacyjno- wychowawczych wspierających wychowanie dzieci do wartości oraz edukujących dzieci w zakresie dbałości o własne zdrowie, jak również projektów regionalno- przyrodniczych.

14. Udział dzieci  w uroczystościach i wydarzeniach przedszkolnych:

- Akademia przedszkolna z okazji 11 listopada,

- udział starszych grup w parafialnym śpiewie pieśni patriotycznej,
- Mikołajki
- Wigilia
- Kolęda w przedszkolu
- Bal karnawałowy
- Zabawy na powitanie wiosny,

- udział dzieci starszych w Gminnym Przeglądzie Regionalnym,
- Dzień Dziecka.

Uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców:
- Msza św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

-Nabożeństwo Różańcowe oraz Drogi Krzyżowej,

- udział w przedstawieniach teatralnych przygotowanych przez dzieci,

- Dzień Babci i Dziadka,

- Dzień Mamy i Taty,

- Pożegnanie przedszkola.

15. Współpraca z rodzicami.
W celu ujednolicenia metod wychowawczych środowiska przedszkolnego i rodzinnego proponujemy ścisłą współpracę z rodzicami. Rodzice są informowani na bieżąco o rozwoju i postępach swoich dzieci. Odbywa się to podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielami oraz poprzez spotkania grupowe i comiesięczne konsultacje. Rodzice mają możliwość obserwacji aktywności własnego dziecka podczas zajęć otwartych, które są atrakcyjną formą współpracy z rodzicami. Ponadto rodzice mają możliwość zgłaszania propozycji do pracy przedszkola, dokonując w ciągu całego roku, wpisu własnych pomysłów do „Zeszytu współpracy z rodzicami”.

Dla rodziców organizowane są w przedszkolu spotkania ze specjalistami, warsztaty, prelekcje.

16. Udział w organizowanych wyjazdach o charakterze kulturalnym np. do teatru, filharmonii, muzeów.

Archiwum Przedszkolne