Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Katolickiego Przedszkola w Skawinie

 Opis procedury:

 1.  Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:15; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
 2. Rodzice odbierają dzieci i opuszczają przedszkole do godz.16:30.W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z placówki w godzinach jej pracy, rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane. Upoważnienie składa się z początkiem każdego roku szkolnego u nauczycieli.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 5. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).
 6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów  nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę  do 17:30, powiadamiając jednocześnie dyrektora oraz usiłuje skontaktować się z osobami upoważnionymi na piśmie przez rodziców do odebrania dziecka.
 9. Po upływie tego czasu  wobec braku kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi nauczycielka, powiadamia najbliższy komisariat policji w Skawinie o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.
 10. Z przebiegu zaistniałej sytuacji, nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany dyrektorowi, Radzie pedagogicznej.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe o ograniczeniu praw rodzicielskich.

Archiwum Przedszkolne