Zapisy do przedszkola 2021/2022

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2021 proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do Katolickiego Przedszkola w Skawinie na rok szkolny 2021/2022

21.01. – 29.01.2021 r.

Przyjmowanie „Deklaracji”, składanych przez rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji)

1.02. – 15.02.2021 r.

Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola”.
(załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji)

18.02.- 22.02. 2021 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.Weryfikacja dokumentów i oświadczeń rodziców.

2.03.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”- sprawdzenie listy telefonicznie w godzinach od 9:00 do 14:00 lub drogą e-mailową,

2.03. – 5.03.2021 r.

Składanie przez rodziców kandydata zakwalifikowanego oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola.
(załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji)

8.03. – 9.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

10.03.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola”- sprawdzanie listy telefonicznie                       w godzinach od 9:00 do 14:00 lub drogą e -mailową.

11.03. – 17.03.2021 r.

Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

do 24.03.2021 r.

Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

do 2.04.2021 r.

Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

do 14.04.2020 r.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2021 proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie

KRYTERIA NABORU DO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA W SKAWINIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe

Kryteria główne

Wartość punktu

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

Załącznik: oświadczenie rodzica kandydata o wielodzietności rodziny.

20

 1. Niepełnosprawność kandydata.

Złącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

20

 1. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

20

 1. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

20

 1. Niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata.

Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

20

 1. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie rodzica kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem.

20

 1. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

20

 

Kryteria wynikające z art.131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

 

 1. Kandydat, którego rodzeństwo będzie  kontynuować wychowanie  przedszkolne w Katolickim Przedszkolu w Skawinie w roku szkolnym 2021/2022

6

 1. Kandydat,  którego rodzice są czynnie zaangażowani w życie parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie.

Załącznik: pisemne oświadczenie rodziców opisujące zaangażowanie.

5

 1. Kandydat, którego rodzice znajdują się w trudnym położeniu materialnym, egzystencjalnym, losowym.

Załącznik: pisemne oświadczenie rodziców opisujące trudne położenie.

4

 1. Kandydat, którego rodzice  pracują zawodowo.

Załącznik: zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu rodziców, w przypadku własnej działalności gospodarczej: dokument potwierdzający prowadzenie działalności.

3

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka 2021 2022 

 

Archiwum Przedszkolne